โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร   อ.เมือง   จังหวัดหนองคาย
การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔เว็บไซต์ปทุมเทพ

ห้องสมุดออนไลน์