ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

เว็บไซต์ปทุมเทพ